ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2010/8)

Ulusal kümelenme politikasının geliştirilmesi projesi ile kümelenme konusunda farkındalık oluşturulması, ortak dil geliştirilmesi konularında ciddi mesafeler alınmış ve pilot kümelenme yol haritaları hazırlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı (Mülga) yaptığı tüm çalışmalarda temel aldığı sürdürülebilirlik ilkesi gereği bu yol haritalarını daha ileri düzeyde çalışmalarla geliştirmeye devam etmektedir. Kümelenme ile ilgili birikim ihracatta devlet yardımları politikalarına yansıtılmıştır. Firmalarımızın uluslararasılaşma sürecinin tüm aşamalarının işbirliği kuruluşlarının projelendirmesiyle destekleneceği bir destek mekanizması oluşturulmuştur.

 

Bu kapsamda 23 Eylül 2010 tarihinde, proje bazlı, hedef pazar ve hedef sektör odaklı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde şirketlerimizin proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması tasarlanmıştır.

 

Desteğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile işbirliği kuruluşlarının Ekonomi Bakanlığı’nca uygun görülen proje bazlı giderlerini karşılamaktır. Üyesi olan firmalara projeler hazırlayarak hizmet verecek olan işbirliği kuruluşları şunlardır:

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri.

 

Desteğin birinci alt bölümü proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık programları’dır.

 

Eğitim ve/veya danışmanlık programları kapsamında, programa katılacak KOBİ’ler için gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çerçevesinde şirketler ihtiyaç, ölçek ve donanımlarına göre gruplandırılarak her bir grup için ayrı eğitim ve danışmanlık programları tasarlanması imkanı verilmektedir. Söz konusu programlarda;

 

Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi,

 

İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi,

 

İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi

 

Süreç iyileştirme ve yönetimi,

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı,

 

Aynı değer zincirinde yer alan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması,

 

 

konularında eğitim ve danışmanlık verilmektedir. KOBİ’ler böylece bir sonraki aşama olan yurt dışı pazarlama programlarına hazırlıklı hale getirilmektedir.

 

Eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin % 75’i proje bazında 400.000 ABD dolarına kadar karşılanmaktadır.

  

Desteğin ikinci alt bölümü - Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları’nın desteklenmesidir.

 

Yukarıda değinilen eğitim ve/veya danışmanlık programlarına katılan şirketlere yönelik olarak işbirliği kuruluşunca, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda proje bazlı işbirliği kuruluşunca tebliğin kapsamında düzenlenen;

 

10 (on) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD dolarına kadar,

10 (on) adet alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD dolarına kadar belirli giderlerin en fazla %75’i karşılanır.

 

Eğitim ve/veya danışmanlık programına katılan şirketler, az önce değindiğim proje bazlı yurt dışı pazarlama programları ve proje bazlı alım heyetleri organizasyonlarına dâhil edilerek KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılmalarına ve yurt dışındaki alıcıların ülkemizden alım yapmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.


Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

 

Eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler, proje bazlı bireysel danışmanlık desteği alabilmektedir. Şirketlerin yıllık 50.000 ABD dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanmaktadır.


İstihdam Programı

 

Kümelenme potansiyeli olan bölgelerdeki küme oluşumlarının ortaya çıkartılması ve söz konusu küme oluşumlarının desteklenmesi amacıyla işbirliği kuruluşlarına istihdam desteği sağlanmaktadır. Eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderleri desteklenmektedir. Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili işbirliği kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek kapsamındadır.

 

Desteği özetlemek gerekirse; İşbirliği Kuruluşları’nın üyelerine hizmet sunma kapasitelerini de geliştiren bu destek ile sürece ihtiyaç analizi, eğitim/danışmanlıkla alınan firmalar, yurt içi ve yurt dışındaki tanıtım, pazar araştırması, kümelenme faaliyetleri, eşleştirmeler, fuar ziyaretleri ile sistemli biçimde yeni pazarlar bulmaya ve buldukları pazarla sürdürülebilir ilişkiler kurmaya yönlendirilmektedirler.

 

Destek hakkında güncel bilgi için tıklayınız.

 

Toplam 27919 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 15.10.2018