KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Hakkında

5 ilde kurulan Kümelenme Bilgi Merkezi aracılığıyla KOBİ’lere eğitim, bilgiye erişim, verimlilik ve rekabet güçlerini artırma konusunda stratejik destek sağlanmaktadır. Merkezlerin gerçekleştireceği faaliyetler ile 400 KOBİ’ye ulaşılması ve 200 KOBİ’nin oluşturulacak iş kümelerine dahil olması beklenmektedir.

İş kümelerinde yer alacak KOBİ'lerin verimliliklerinde ve benzer ölçümlerinde % 20 oranında artış sağlaması hedefler arasındadır. İş kümelerine, Ekonomi Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların hibe programlarından faydalanmaları için gerekli teknik destek de sağlanmaktadır.

Proje kapsamındaki illerde :
 
KOBİ’ler arası işbirliklerinin artırılması
Teşvik edilen işbirlikleri ile firmaların verimlilik ve katma değer artışlarının sağlanması
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) bölgesindeki firmaların teknolojiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve teknolojideki gelişmelerden haberdar edilmesi
Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
Firmalarımızın uluslararası pazarlara giriş ve bu pazarlarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasına yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır
 

 

En az 20 sektörel kümenin Ulusal Kıyaslama Sistemi’ne (National Benchmarking System) katılması ile kümelerin gelişimlerinin ve değişimlerinin değerlendirilmesi olanaklı hale gelecektir.

Pilot illerde belirlenecek öncelikli iş kümesine yönelik eylemlerin başlatılmasının ve geliştirilmesinin ardından yeni iş kümelerinin belirlenmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında her pilot il için en az 3 iş kümesi ile ilgili çalışma tamamlanacak olup şimdiden ikinci kümelerin belirlenmesi için çalışmalara başlanmıştır. İllerde belirlenecek iş kümeleri sayısının 12’ye kadar çıkması öngörülmektedir. İş kümeleri ile ilgili çalışmaların bölgede “kümelenme” alanında yapılacak diğer eylemlere örnek teşkil etmesi hedefler arasındadır.

KOBİ’lerin ve destek kurumlarının internet üzerinden ulaşabilecekleri “Bilgi Yönetim Sistemi” (Knowledge Management System) ile değişik sektörler ile çeşitli alanlarda bilgi edinme ve paylaşımın kolaylaştırılması; bu şekilde özellikle KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılımına destek sağlanması projenin amaçları arasındadır. Bu amaçla “Bilgi Yönetimi Sistemi”, küme araçlarının kullanımı, “Ulusal Küme Kıyaslama Sistemi” konularında taraflara eğitimler verilerek sistemlerin ve araçların etkin kullanımı sağlanacaktır.
 
 
Proje Açılışında Yapılan Sunumlar

 

Sayın Bakanımız Zafer ÇAĞLAYAN'ın sunumu
 
Sayın Julia DJAROVA'nın sunumu

 

 

Toplam 19023 defa okunmustur.
Ekleme Tarihi: 16.11.2022