Ortak Rekabet Alanları Strateji Belgesi Çalışması Tamamlandı (18.1.2012)

 Ortak Rekabet Alanları Stratejisi” bölgesel ve bölgeler arası rekabetin geliştirilmesinde etkili olan ortak rekabet alanlarının belirlenerek sektörel odaklı küme gelişimine katkı sağlaması amacı ile yapılmıştır. Küme gelişimi ve rekabetin artırılmasında sektörel farklılıklardan bağımsız olarak tümünü (yatay olarak) etkileyen uluslararasılaşma, inovasyon, teknoloji, girişimcilik, kurumsal sosyal sorumluluk gibi ortak konular bu çalışmada incelenmiştir.
               
 
Belirlenen metodoloji kapsamında Ortak Rekabet Alanları Stratejisi’nin belirlenmesinde üç temel girdi kullanılmıştır.
 
 
1.      Türkiye’deki ve dünyadaki küme geliştirme konusundaki iyi uygulama örnekleri: 13 tanesi Türkiye’den, 43 tanesi uluslararası olmak üzere toplam 56 tane iyi uygulama örneği derlenmiştir. 
 
2.      Türkiye Küme/Potansiyel Küme Haritası’nın oluşturulması için gerçekleştirilen anket uygulaması ile elde edilen veriler: Kalkınma Bakanlığı ile çok yakın işbirliği yapılmış ve küme haritasının oluşturulması için Türkiye’deki 26 Kalkınma Ajansı’nın personeli ve ellerindeki verilerden yararlanılmıştır. Kalkınma Ajansları’na ek olarak proje ekibi tarafından da 74 URGE desteği faydalanıcısına da anket uygulanmıştır. İki Anket Uygulaması sonuçları birleştirilmesi ile toplam 356 küme/potansiyel küme tespit edilmiştir. Kümelenme konusunda bu genişlikte ve derinlikte bir harita elde edilmesi başlı başına önemli bir başarıdır.
 
3.      Ulusal ve uluslararası strateji belgeleri ve bu belgelerde belirtilen öncelikler: Kümelenme ile bağlantılı konulardaki tüm ulusal ve uluslararası strateji dokümanları incelenmiş ve dokümanlarda belirtilen öncelikler tespit edilmiştir.
 
Yukarıda belirtilen üç temel girdinin birleştirilmesi ile sırasıyla ortak rekabet konuları, bunlara yönelik tedbirler ve bu tedbirler kapsamında yapılması gereken eylemler belirlenmiştir.